Regelement Aces Tuning Club

Sinds 2013 zijn wij een tweede thuis voor mensen die zich graag omringd worden door
autoliefhebbers
U wilt of bent lid (ge)worden van Aces Tuning Club en wij heten u welkom.
Door de grote groei hebben we een reglement moeten invoeren. Gelieve dit even door te
nemen.
BEGRIPSBEPALINGEN
Bestuur; hieronder wordt verstaan de 1e voorzitter, 2e voorzitter en penningmeester,
aangevuld met de afdelingshoofden van de diverse afdelingen en algemene bestuursleden.
Dagelijks bestuur; hieronder wordt verstaan het Dagelijks Bestuur van ATC, gevormd door
1e voorzitter, 2e voorzitter, penningmeester.
Algemene Leden Vergadering (ALV); hieronder wordt verstaan een algemene vergadering
van alle leden van Aces Tuning Club . Deze wordt eenmaal per kalenderjaar gehouden.
VOORWOORD
Bestuur en leden heten je hartelijk welkom binnen onze club.
Om zo snel mogelijk de weg te vinden binnen de club heeft het Bestuur gemeend er goed
aan te doen dit huishoudelijk reglement op de website te presenteren.
Het huishoudelijk reglement bevat een aantal wetenswaardigheden die belangrijk zijn
voor elk clublid binnen onze club. In dit huishoudelijk reglement spreekt men van een
lid of een rijder, hiermee bedoelen we zowel onze vrouwelijke als mannelijk leden. Zoals
binnen elke club zijn er ook een aantal huisregels opgenomen die noodzakelijk zijn voor
het goed functioneren van onze club.
Wij hopen dan ook dat je dit huishoudelijk reglement aandachtig door zult lezen en het
als naslagwerk zult gebruiken.
Na het lezen van het huishoudelijk reglement zullen er ongetwijfeld nog vele vragen
overblijven, schroom niet en neem contact op.
Wij willen niets liever dan dat je je zo snel mogelijk binnen onze club thuis zult voelen.
Leden die volledig nieuw zijn en vooralsnog onbekend zijn met de techniek en het "tunen"
raden we aan onze meet en Greet regelmatig te bezoeken en ogen en oren goed de kost te
geven. Ook geldt daarbij: stel gerust vragen, hoe onnozel die ook lijken. De leden zijn bereid
de nodige uitleg te geven. Bedenk daarbij dat elk lid ooit met niets is begonnen.
Rest mij nog u veel plezier te wensen met uw lidmaatschap. Bij vragen kunt u altijd terecht
bij onze bestuursleden. Elke keer opnieuw. Welkom!
Met vriendelijke groet

Wim Seine

1e Voorzitter
DOEL VAN DE VERENIGING
De club heeft ten doel de hobby van het bouwen, sleutelen en rijden met radiografisch
getunede auto's van japans/aziatische herkomst te stimuleren, te begeleiden en regels te
stellen op dat gebied.
Daartoe organiseert de club maandelijkse meet&greets, en gaan we tijdens het tuning
seizoen gezamenlijk en/of in groepjes naar tuning evenementen. In het
Van de ervaren leden wordt daarom de bereidheid verwacht om naast het beoefenen van de
hobby ook tijd te willen besteden en kennis te willen delen met andere, minder ervaren leden.
Gedrag van de leden
· Wij verwachten dat elk lid alle bepalingen en gedragsregels kent en zal naleven. Ieder
lid heeft de plicht toe te zien op de naleving van het huishoudelijk reglement en zal zo
nodig ingrijpen en/of het bestuur in kennis stellen bij het constateren van
overtredingen.
· Het bestuur mag naar behoeften nadere bepalingen/wijzigingen afkondigen
· Wij houden ons aan de wegenverkeerswet en zullen geen gevaarlijke acties uithalen
op de openbareweg of overlast veroorzaken aan de overige weggebruikers
· Tijdens de door ons georganiseerde Meet & Greet geen geluidsoverlast veroorzaken
als ook revven, burnen, en enig ander gedrag dat tot ergernis kan leiden veroorzaken.
· Bij bezoek aan evenementen die door anderen worden georganiseerd houden wij ons
aan onze eigen gedragsregels en aan die van de organiserende club/firma.
· Elk voertuig dient verzekerd en indien nodig APK gekeurd te zijn om zo deel te
mogen nemen aan het openbaar verkeer.
· Wijzigingen die aan je auto gedaan zijn die niet conform de wetgeving zijn, en/of
verkeersovertredingen zijn ten allertijde op eigen risico en een daaruit voortvloeiende
bekeuring is dan ook voor eigen rekening en daar zal Aces Tuning Club nooit
aansprakelijk voor gesteld kunnen worden.
· Elk Lid is verplicht alle milieubelastende materialen mee naar huis te nemen.
Locaties en andere gebruikte faciliteiten dienen schoon en opgeruimd
achtergelaten te worden.
· Elk lid wordt verzocht zijn/haar afval tijdens meet&greet/evenement in de
daartoe bestemde afvalvoorziening te deponeren, of zelf mee te nemen naar huis
in een door zichzelf meegenomen vuilniszak. Zodat ATC een verzorgde aanblik
achter laat.
·
CONTRIBUTIE
De contributie van  Aces Tuning Club loopt gelijk met een vol kalenderjaar van 1-1
t/m 31-12. Voor nieuwe leden geldt een contributie per vol en half verenigingsjaar. Het
vastgestelde contributiebedrag is vast gesteld op 10 euro per kalenderjaar en 7 euro per
half kalenderjaar. (na 31-Juni) Betaling van contributies en inschrijfgelden kunnen
uitsluitend via bank worden betaald. Na ontvangst van de contributie wordt de status
van uw gebruikersnaam/nickname veranderd in memberstatus en zal ook de website
aangepast worden door het toevoegen van foto's en speclist van je voertuig. Deze dient
men zelf aan te leveren bij de 1e voorzitter
De contributie van de vereniging dient uiterlijk voor 1 februari van een nieuw
kalenderjaar te zijn voldaan indien het lid zijn/haar lidmaatschap wilt voortzetten.
Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk en aangetekend aan het
bestuur te geschieden, uiterlijk 1 maand voor de afloop van het kalenderjaar. Een lid dat niet
uiterlijk binnen 2 maanden na aanvang van het nieuwe kalenderjaar zijn contributie heeft
voldaan, wordt zonder verdere kennisgeving verwijderd uit het ledenbestand, als ook de
persoonlijke webpagina van het betreffend lid en ook de status op het forum word terug gezet
naar forumgebruiker..
JAARVERSLAG / REKENING EN VERANTWOORDING
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, sponsorgelden, donaties en
overige baten. De geldmiddelen van Aces Tuning Club worden door het bestuur
beheerd.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen 6 maanden na het afloop van
het boek/kalenderjaar het jaarverslag uit. Hiertoe behoren een balans, de staat van
baten en lasten, evenals de verantwoording van het in het afgelopen jaar gevoerde
bestuur.
Bij belangrijke, financiële beslissingen is het bestuur gemachtigd hierin te beslissen.
De Algemene Leden Vergadering benoemt uit de leden jaarlijks een kascommissie,
bestaande uit minimaal twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene ledenvergadering haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de gewenste
inlichtingen, betreffende de club te verschaffen, aan de kascommissie. Bij goedkeuring van de
boekhouding zal de ledenvergadering in de algemene vergadering het bestuur voor het
betreffende boekjaar dechargeren.
ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN
Het bestuur roept jaarlijks binnen 6 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar
een Algemene Leden Vergadering bijeen. De leden dienen minstens 7 dagen vooraf
uitgenodigd te worden voor de Algemene Leden Vergadering met verstrekking van de
agenda en eventuele benodigdheden. Het bestuur kan besluiten nog andere algemene
vergadering uit te schrijven, zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
MEDEDELINGEN
Mededelingen worden zoveel mogelijk aan de leden bekend gemaakt via e-mail forum
en/of onze website acestuningclub.webnode.nl De leden dienen hiervoor bij
inschrijving een geldig e-mailadres op te geven, en dienen wijzigingen per ommegaande
door te geven aan het bestuur, acestuningclub@outlook.com
LEDENSTOP
Op voorstel van het bestuur, kan de wens tot een (gedeeltelijke) ledenstop voor de
vereniging gedaan worden, indien daar zwaarwegende gronden voor aanwezig zijn. De
gronden moeten het belang van de vereniging dienen.
De besluitvorming dient vervolgens in het bestuursoverleg van Aces Tuning Club
genomen te worden.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden beëindigd onder omstandigheden zoals
het niet naleven van het reglement, storend- beledigendgedrag. Opzegging van het
lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk en aangetekend aan het bestuur te
geschieden, uiterlijk 1 maand voor de afloop van het kalenderjaar.
Bij een opzegging van het lidmaatschap namens het bestuur, kan het betrokken lid
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit, beroep
aan te tekenen dat tijdens de eerstkomende algemene vergadering behandeld zal
worden. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en
zal de status veranderd worden in forumlid en zal de persoonlijke ledenpagina offline
gezet worden.
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling eindigt het lidmaatschap. De contributie van de vereniging dient
uiterlijk voor 1 februari van een nieuw kalenderjaar te zijn voldaan.
SLOTBEPALING
Elk lid is verplicht de in de statuten en het Huishoudelijk Reglement gegeven
voorschriften na te komen en zich voorts te houden aan de door het bestuur genomen
besluiten. Elk lid dat tevens bestuurslid of een comissielid is, is verplicht het
wedstrijdreglement na te komen.
Daarnaast is elk lid verplicht om de aanwijzingen en eventuele aanvullende reglementen
over milieu, veiligheid en gedrag na te komen.
Bij tegenstrijdigheid tussen het Huishoudelijk Reglement en de statuten van de
vereniging, gaat
het bepaalde in de statuten boven het Huishoudelijk Reglement. In alle gevallen waarin de
statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur


Contact